Cheese:
 • Fresh white cheese(40yuan 400g, only avaiable in Beijing) × (count) = yuan
 • Brousse(45yuan 250g, only avaiable in Beijing) × (count) = yuan
 • Beijing Grey Camembert(45yuan 120g) × (count) = yuan
 • Flavour of Provence(48yuan 120g) ×(count) = yuan
 • "Beijing Grey" Camembert with Black Pepper Crust(48yuan120g) ×(count) = yuan
 • Beijing Grey with herbs of garden(48yuan120g) ×(count) = yuan
 • Crottin(38yuan80g) ×(count) = yuan
 • Mini Crottin(50yuan 18pieces,total 100g) ×(count) = yuan
 • Buchette(65yuan200g) × (count) = yuan
 • Pyramide(65yuan 200g) ×(count) = yuan
 • Beijing Blue cheese(70yuan200g) ×(count) = yuan
 • Tomme(260yuan 1000g) × (count) = yuan
 • mini tomme(68yuan200g) ×(count) = yuan
 • "Bejing Grey" Camembert Steeped in Olive Oil(50yuan120g, only avaiable in Beijing) ×(count) = yuan
 • Cheese Platter(5 kinds of cheese, Tommette) (245yuan0.72kg) × (count) = yuan
  Cheese Platter(5 kinds of cheese, Tomme) (280yuan0.9kg) × (count) = yuan
 • Cheese Platter( with Tommette: 315 yuan 0.92kg) × (count) = yuan
  Cheese Platter( with Tomme: 350 yuan 1.12kg) × (count) = yuan
 • Cheese Platter (with Tommette: 482 yuan 1.42kg) × (count) = yuan
  Cheese Platter (with Tomme: 564 yuan 1.69kg) × (count) = yuan
 • Beijing Red(55 yuan 150g) × (count) = yuan
Please check the option as shown, minimum:200yuan, shipping rates are as follows:

The out packing and ice bags are about 1kg

Beijing:30yuan per shipment

Hebei:Initial weight 14yuan,Additional weight 2yuan

Tianjin:Initial weight 15yuan,Additional weight 3yuan

Liaoning,Shandong,Henan,Shanxi:Initial weight 22yuan,Additional weight 8yuan

Jiangsu,Zhejiang,Shanghai,Chongqing,Yunnan,Guizhou,Hunan,Hubei,Jilin,Heilongjiang,Inner Mongolia,Gansu,Ningxia(Wuzhong and Yinchuan),Sichuan,Anhui,Fujian,Shaanxi,Jiangxi:Initial weight 22yuan,Additional weight 10yuan

Guangdong,Guangxi,Hainan:Initial weight 22yuan,Additional weight 14yuan

Sinkiang(Urumchi,Karamay and Hui Autonomous Prefecture of Changji),Tibet(Lhasa):Initial weight 24yuan,Additional weight 20yuan

Hong Kong,Macao:Initial weight 30yuan,Additional weight 16yuan

Taiwan:Initial weight 35yuan,Additional weight 26yuan
Cheese Amount:yuan,freight(Weight:Kg):yuan, total amount:yuan
Name:
Tel:
Payment: Cash on delivery
Address:
Message:

银行帐号 A/C No.


银行 Bank帐号A/C No. 开户 A/C with Bank帐户名 Beneficiary
中国银行 BOC6013 8201 0001 3490 514中行北京回龙观东区支行刘阳
工商银行 ICBC6222 0202 0001 1872104工行北京昌平支行风雅园储蓄所刘阳
支付宝 Alipaylefromagerdepekin@gmail.com刘阳